Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Dołącz do IGRP cialis sans ordonnance

Dołącz do IGRP

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. 

Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien:

 1. Złożyć deklarację członkowską do Biura Zarządu IGRP. Zarząd na podstawie złożonej deklaracji podejmuje decyzję o wpisie na listę członków.
 2. Po otrzymaniu zgody Zarządu, należy uiścić wpisowe oraz składkę członkowską.

Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji. Decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zgodnie z postanowieniami Władz Izby oraz Walnego Zgromadzenia IGRP:

 • Wysokość wpisowego wynosi 300 złotych.
 • Wysokość składek członkowskich jest zależna od ilości zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie.
Lp. Dla firm zatrudniających (liczba osób) Wysokość składki miesięcznej Wysokość składki kwartalnej
1. 1-5 75,00 225,00
2. 6-10 150,00 450,00
3. 11-50 225,00 675,00
4. >50 375,00 1125,00

 

Wpłat wpisowego i składek członkowskich należy dokonywać na konto:

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 9/1-2

09-400 Płock

Nr rach.: 81 9038 0004 0009 4298 2000 0010

ODLICZANIE SKŁADEK

Składki członkowskie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego opłacone przez zrzeszonych w niej przedsiębiorców można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie opłaconych składek w ciężar kosztów prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiają przepisy prawa podatkowego. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 pkt 37 lit b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z artykułem 23 ust. 1 pkt 30 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 • „składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.”

Dla jednostek działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 30 lit b, które mówi że „...jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał wynagrodzeń w poprzednim roku podatkowym, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114,00 zł.”

Z powyższego wynika, że ustawodawca dopuścił możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat z tytułu składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, które działają na podstawie odrębnych ustaw.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i spełnia warunek działania na podstawie odrębnych ustaw. W świetle tego składka członkowska opłacona na rzecz IGRP, w granicach ustawowego limitu, może być uznana za koszt uzyskania przychodów.

KORZYŚCI DLA FIRMY

I. Promocja

Możliwości promocji na forum Izby:

 • poprzez newsletter IGRP, który dociera do firm członkowskich;
 • poprzez informacje wysyłane do członków Izby oraz przedsiębiorców nie zrzeszonych, instytucji z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, z wykorzystaniem baz danych będących w dyspozycji IGRP;
 • możliwość reklamowania się, informowania czytelników o wydarzeniach związanych z firmą (np. wprowadzenie nowego produktu, otrzymanie wyróżnienia, certyfikatu, podpisanie nowego kontraktu itp.);
 • możliwość promocji na stronie internetowej Izby (www.igrp.com.pl);
 • dystrybucja materiałów promocyjnych poprzez Izbę wraz z wysyłką materiałów informacyjnych do firm członkowskich;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wśród gości odwiedzających biuro Izby.

 

II. Nieformalne kontakty

Członkostwo w IGRP daje możliwość nawiązania przez przedstawicieli Firmy nieformalnych kontaktów ze środowiskiem biznesu skupionych wokół Izby. 

 

III. Kontakty w kraju i za granicą

 • Izba jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza gdzie można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia;
 • Przyjeżdżające delegacje biznesu zagranicznego zwracają się często do Izby z prośbą o wyszukanie im partnerów do rozmów ze strony polskiej. W takich sytuacjach pracownicy Izby w pierwszej kolejności kierują się w stronę firm członkowskich z taką propozycją kontaktów;
 • W dyspozycji Izby są oferty i zapytania ofertowe firm zagranicznych, które są udostępniane wszystkim zainteresowanym;
 • Izba współpracuje z wieloma zagranicznymi i bilateralnymi izbami gospodarczymi. Ułatwiają one nawiązywanie kontaktów pomiędzy firmami z różnych krajów. Kontakty te są najlepszą formą rzeczywistej realizacji idei współpracy europejskiej.

 

IV. Rekomendacje dla członków

 • IGRP udziela rekomendacji swoim członkom;
 • W obecnej sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje wiele firm o złej sławie, potencjalni partnerzy chętnie korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też Izba Gospodarcza Regionu Płockiego udziela swoim członkom rekomendacji biznesowych. 

 

 V. Szkolenia

Izba poprzez organizację oraz współorganizację szkoleń i konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników - specjalistów oraz kadry menedżerskiej. 

 

VI. Unia Europejska

Izba uczestniczy w dystrybucji informacji o pomocy z Unii Europejskiej dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym zakresie staramy się pomóc przedsiębiorcom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskiwania szeroko pojętych środków pomocowych zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajowych środków pomocowych.

 

VII. Inne korzyści

 Członkowie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego mają możliwość uczestnictwa w pilotowanych przez Izbę programach członkowskich. Program Partnerski zakłada zorganizowanie wewnętrznego rynku na produkty i usługi oferowane przez naszych członków. Program Paliwowy oferuje bezgotówkowy zakupów paliw, towarów i usług na stacjach paliw należących do PKN ORLEN S.A. oraz Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Członkowie zyskują preferencyjne warunki zakupu paliw oraz produktów pozapaliwowych, wygodny i bezpieczny system płatności oraz zawsze aktualny i dokładny obraz kosztów floty. 

Członkowie IGRP mają w Biurze Zarządu dostęp do specjalistycznej prasy branżowej, m.in.: Biuletyn Euro Info, Polish Market, Inwestor Finansowy.

Czym jest IGRP?

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Czytaj dalej...

Jak dołączyć do IGRP?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. Czytaj dalej...

Jesteśmy na Facebooku! IGRP

Jesteśmy na Twitterze! IGRP_

Adecco # # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# alt=
# # # #
# # # #
# # #