Dołącz do IGRP

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. 

Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien:

 1. Złożyć deklarację członkowską do Biura Zarządu IGRP. Zarząd na podstawie złożonej deklaracji podejmuje decyzję o wpisie na listę członków.
 2. Po otrzymaniu zgody Zarządu, należy uiścić wpisowe oraz składkę członkowską.

Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji. Decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zgodnie z postanowieniami Władz Izby oraz Walnego Zgromadzenia IGRP:

 • Wysokość wpisowego wynosi 300 złotych.
 • Wysokość składek członkowskich jest zależna od ilości zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie.
Lp. Dla firm zatrudniających (liczba osób) Wysokość składki miesięcznej Wysokość składki kwartalnej
1. 1-5 75,00 225,00
2. 6-10 150,00 450,00
3. 11-50 225,00 675,00
4. >50 375,00 1125,00

 

Wpłat wpisowego i składek członkowskich należy dokonywać na konto:

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 9/1-2

09-400 Płock

Nr rach.: 81 9038 0004 0009 4298 2000 0010

ODLICZANIE SKŁADEK

Składki członkowskie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego opłacone przez zrzeszonych w niej przedsiębiorców można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie opłaconych składek w ciężar kosztów prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiają przepisy prawa podatkowego. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 pkt 37 lit b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z artykułem 23 ust. 1 pkt 30 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 • „składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.”

Dla jednostek działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 30 lit b, które mówi że „...jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał wynagrodzeń w poprzednim roku podatkowym, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114,00 zł.”

Z powyższego wynika, że ustawodawca dopuścił możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat z tytułu składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, które działają na podstawie odrębnych ustaw.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i spełnia warunek działania na podstawie odrębnych ustaw. W świetle tego składka członkowska opłacona na rzecz IGRP, w granicach ustawowego limitu, może być uznana za koszt uzyskania przychodów.

KORZYŚCI DLA FIRMY

I. Promocja

Możliwości promocji na forum Izby:

 • poprzez newsletter IGRP, który dociera do firm członkowskich;
 • poprzez informacje wysyłane do członków Izby oraz przedsiębiorców nie zrzeszonych, instytucji z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, z wykorzystaniem baz danych będących w dyspozycji IGRP;
 • możliwość reklamowania się, informowania czytelników o wydarzeniach związanych z firmą (np. wprowadzenie nowego produktu, otrzymanie wyróżnienia, certyfikatu, podpisanie nowego kontraktu itp.);
 • możliwość promocji na stronie internetowej Izby (www.igrp.com.pl);
 • dystrybucja materiałów promocyjnych poprzez Izbę wraz z wysyłką materiałów informacyjnych do firm członkowskich;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wśród gości odwiedzających biuro Izby.

 

II. Nieformalne kontakty

Członkostwo w IGRP daje możliwość nawiązania przez przedstawicieli Firmy nieformalnych kontaktów ze środowiskiem biznesu skupionych wokół Izby. 

 

III. Kontakty w kraju i za granicą

 • Izba jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza gdzie można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia;
 • Przyjeżdżające delegacje biznesu zagranicznego zwracają się często do Izby z prośbą o wyszukanie im partnerów do rozmów ze strony polskiej. W takich sytuacjach pracownicy Izby w pierwszej kolejności kierują się w stronę firm członkowskich z taką propozycją kontaktów;
 • W dyspozycji Izby są oferty i zapytania ofertowe firm zagranicznych, które są udostępniane wszystkim zainteresowanym;
 • Izba współpracuje z wieloma zagranicznymi i bilateralnymi izbami gospodarczymi. Ułatwiają one nawiązywanie kontaktów pomiędzy firmami z różnych krajów. Kontakty te są najlepszą formą rzeczywistej realizacji idei współpracy europejskiej.

 

IV. Rekomendacje dla członków

 • IGRP udziela rekomendacji swoim członkom;
 • W obecnej sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje wiele firm o złej sławie, potencjalni partnerzy chętnie korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też Izba Gospodarcza Regionu Płockiego udziela swoim członkom rekomendacji biznesowych. 

 

 V. Szkolenia

Izba poprzez organizację oraz współorganizację szkoleń i konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników - specjalistów oraz kadry menedżerskiej. 

 

VI. Unia Europejska

Izba uczestniczy w dystrybucji informacji o pomocy z Unii Europejskiej dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym zakresie staramy się pomóc przedsiębiorcom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskiwania szeroko pojętych środków pomocowych zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajowych środków pomocowych.

 

VII. Inne korzyści

 Członkowie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego mają możliwość uczestnictwa w pilotowanych przez Izbę programach członkowskich. Program Partnerski zakłada zorganizowanie wewnętrznego rynku na produkty i usługi oferowane przez naszych członków. Program Paliwowy oferuje bezgotówkowy zakupów paliw, towarów i usług na stacjach paliw należących do PKN ORLEN S.A. oraz Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Członkowie zyskują preferencyjne warunki zakupu paliw oraz produktów pozapaliwowych, wygodny i bezpieczny system płatności oraz zawsze aktualny i dokładny obraz kosztów floty. 

Członkowie IGRP mają w Biurze Zarządu dostęp do specjalistycznej prasy branżowej, m.in.: Biuletyn Euro Info, Polish Market, Inwestor Finansowy.

Jesteśmy na Facebooku! IGRP