Szkolnictwo Zawodowe

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, pragnie stworzyć platformę współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami edukacyjnymi, poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dostosować ją do lokalnego rynku pracy. Tworzenie warunków rozwoju szkolnictwa zawodowego jest zadaniem pilnym, a zarazem długofalowym i wymagającym współdziałania władz oświatowych wszystkich szczebli, przedsiębiorców, partnerów społecznych i samych szkół. Utrudnia je dotychczasowa marginalizacja szkolnictwa zawodowego.


„Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie”

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego w partnerstwie ze Starostwem Gostynińskim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt pt. „Sukces w zawodzie- rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie”. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego. Ma to posłużyć w podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia 70 uczniów tych szkół.  

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Założenia projektu:

 • zminimalizowanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz poziomie przystępowania i zdawalności egzaminów zewnętrznych, poprzez realizację poradnictwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, w szczególności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;
 • zwiększenie dostępu uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wprowadzenie programu współpracy szkół z przedsiębiorstwami, tj. wdrożenie programu praktyk i targów branżowych, przyczyniające się do zwiększenia szans na rynku pracy;
 • zminimalizowanie rozbieżności między zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy a umiejętnościami i wiedzą uczniów poprzez przygotowanie kompleksowego programu rozwojowego.

Grupę docelową stanowi 70 uczniów klas II technikum z dwóch gostynińskich szkół (GCE i ZS) kształcących się na kierunkach:

 • technik budownictwa,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik handlowiec,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik ekonomista,
 • technik elektronik,
 • technik obsługi turystycznej.

Są to branże istotne dla rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z kryteriami strategicznymi. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w praktykach u przedsiębiorców, a program rozwojowy szkół kształcenia zawodowego zostanie wdrożony we współpracy obu szkół. Uczniowie biorący udział w projekcie będą uczestniczyli w praktykach, jednocześnie będą to uczniowie, którzy dotychczas nie uczestniczyli w stażach i/lub praktykach organizowanych w ramach w ramach Działania 9.2. 

Po analizie ankiet przeprowadzonych przez IGRP, wśród 30 małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących potrzeb pracodawców subregionu płockiego, w zakresie oczekiwanych umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych nasunęły się konkretne wnioski. Od przyszłych pracowników pracodawcy oczekują znajomości zagadnień branżowych, nowości technologicznych, umiejętności wykorzystania ICT w codziennej działalności przedsiębiorstwa, znajomości języka angielskiego. Dlatego też Izba Gospodarcza Regionu Płockiego w ramach Projektu, podejmie się organizacji  praktyk w płockich przedsiębiorstwach oraz wyjazdów na targi branżowe.


Jednym z działań IGRP jest zrealizowany projekt „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” w partnerstwie ze Starostwem Gostynińskim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2.

W ramach  projektu, uczniowie szkół zawodowych – Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie otrzymali również wsparcie w postaci zajęć dodatkowych z języka angielskiego, dzięki czemu nie tylko uzupełnili swoje braki, ale również poszerzyli słownictwo zawodowe. Przedsięwzięcie to umożliwiło 170 uczniom odbyć praktyki zawodowe w renomowanych płockich firmach na kierunkach:

 • Technik elektronik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik budownictwa
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

140 uczniów wzięło udział w kursach zawodowych takich jak: barman – sommelier, barman-kelner, diagnostyka komputerowa, kosztorysowanie, projektowanie/programowanie stron www, księgowość, animator czasu wolnego + wychowawca kolonijny.

Ponadto, dla wszystkich uczestników projektu zorganizowano wyjazdy na targi branżowe. Młodzież otrzymała również wsparcie doradcy zawodowego, co przyczyniło się do wzbogacenia osobowości, nabycia wiary w siebie oraz umiejętności autoprezentacji uczniów.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne, szkoleniowe, poczęstunek oraz zwrot kosztów za dojazdy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 - 31.10.2013

Zadania projektowe objęły następujące obszary wsparcia:

 • praktyki zawodowe – celem praktyk zawodowych jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów lokalnego rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji uczniów jako przyszłych pracowników i wzmocnienie ich szans na rynku. Praktyki odbywają się w renomowanych firmach na terenie m. Płock;
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – mają na celu zwiększenie umiejętności językowych uczniów, podniesienie wyników końcowych, wyrównanie braków edukacyjnych;
 • warsztaty z zakresu doradztwa – celem jest rozpoznanie umiejętności zawodowych uczniów, kształtowanie aktywnych postaw na otwartym rynku pracy poprzez nabycie umiejętności uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Uczniowie poznają specyfikę wybranego przez siebie zawodu oraz jego znaczenie społeczne;
 • kursy zawodowe – mają na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców subregionu płockiego. 

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO

Archiwum

Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy...”
Gostyninianie na płockich praktykach
Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu
II edycja praktyk zawodowych już w marcu
Praktykanci na XVII Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie
Praktykanci na targach budowlanych MUREXPO
Wyjazd na Międzynarodowe Targi Branżowe MOTOR SHOW
Zakończenie praktyki zawodowej
Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
Zakończone praktyki zawodowe dla dwóch kierunków kształcenia
Ostatnia grupa uczniów odbywających praktykę zawodową
Kolejne praktyki w płockich firmach zakończone powodzeniem


,,SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE - A W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”

23 października 2013r. w Auli Urzędu Miasta odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Szkolnictwo zawodowe w Polsce- a w krajach Unii Europejskiej”. Patronat nad konferencją objął Urząd Miasta Płocka oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Podłożem do podjęcia tematu kształcenia zawodowego jest wysoki poziom zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej oraz obecna sytuacja w Polsce związana ze szkolnictwem zawodowym. Niskie zainteresowanie, a za tym spadający systematycznie odsetek uczniów rozpoczynających edukację zawodową to problem, który dotyczy nie tyko naszego regionu, ale całego kraju.

W myśl hasła: ,,Bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy kraju nie jest możliwy” została przedstawiona wzajemna korelacja szkolnictwa zawodowego i rozwoju danego kraju, która jest zauważalna w innych państwach Unii Europejskiej, silnych gospodarczo.

Panel Dyskusyjny był okazją do wyrażenia własnego stanowiska wobec potrzeb i oczekiwań płockich przedsiębiorców od kształcenia zawodowego. Przedstawiciele szkół określili elementy budowania platformy wzajemnej współpracy z przedsiębiorcami, która jest konieczna i obustronnie korzystna.  Panel był okazją do poznania doświadczenia  innych krajów, na przykładzie Niemiec  oraz Szwajcarii-  państw w których system szkolnictwa opiera się o dualny system kształcenia.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – PUBLIKACJA


Jesteśmy na Facebooku! IGRP