Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy>Biznes plan - ostatnia część

W ostatniej części cyklu zaprezentujemy Państwu trzy ostatnie elementy do opisania w naszym biznes planie, a są to: harmonogram działań, analiza finansowa i załączniki. I na tym zakończymy nasz tydzień tematyczny pod tytułem BIZNES PLAN. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę Izby.


7. Harmonogram działań

Żaden biznes plan nie może obejść się bez uporządkowania harmonogramu naszych działań. Każdy kto będzie chciał zainwestować w nasze przedsięwzięcie na pewno chciałby wiedzieć, w jaki sposób oraz kiedy będziemy wcielać nasze działania w życie. Poza tym, dla nas również taki plan będzie bardzo przydatny, szczególnie na początku działalności. Oprócz konkretnego i terminowego rozłożenia działań, powinniśmy skupić się na czynnikach, które mogą wpłynąć na nasze przedsięwzięcie i je opisać. Harmonogram to przede wszystkim opisanie celów i przewidywanych terminów ich realizacji oraz sposób w jaki chcemy to zrobić. Zazwyczaj taki harmonogram przygotowuje się na 5 lat do przodu.

Jednak  zarówno cele jak i terminy ich realizacji mogą ulec zmianie. Nie ma w tym nic złego i zdarza się dosyć często. Więc nie trzeba za wszelką cenę i ślepo dążyć do realizacji założonych celów, gdy w międzyczasie mogły zmienić się warunki, w których działamy. Tylko od nas zależy umiejętne zweryfikowanie pierwotnych założeń i planów.

Dobrze sprecyzowane cele przedsiębiorstwa i harmonogram ich realizacji pozwolą nam na uporządkowanie działań podejmowanych w firmie. 


W tej części biznesplanu przedstawiamy:


- cele firmy i zakładane terminy ich realizacji
- sposób osiągnięcia założonych celów
- główne czynniki wpływające na realizację planów


8.    Analiza finansowa


Analiza finansowa jest bardzo ważnym punktem w biznes planie. Do jego przygotowania należy się przyłożyć szczególnie starannie. Inwestorzy zwracają na tę część szczególną uwagę. Można śmiało powiedzieć, że dla początkujących przedsiębiorców, analiza finansowej strony przedsięwzięcia, jest kwestią kluczową. Wszystkie części analizy finansowej powinny w sposób jak najbardziej spójny i kompletny prezentować zależności w czasie, występujące pomiędzy uruchomieniem inwestycji, przychodami osiąganymi ze sprzedaży, zyskami oraz generowanymi środkami finansowymi w formie gotówkowej.


W analizie finansowej zabroniona jest manipulacja danymi. Nie wolno zaniżać prognozowanych strat, a tym bardziej nie należy sugerować nieuzasadnionych, znacznych zysków. Prawdopodobnie żaden przyszły inwestor w to nie uwierzy, a w dodatku możemy stracić wiarygodność w jego oczach. Jednak jeśli oczekiwane zyski są rzeczywiście spore, nie należy ich specjalnie obniżać. Wszystkie dane muszą być zgodne z tendencjami rynku i właśnie to ma nam zagwarantować sukces. Analiza finansowa pozwala na skuteczne zaistnienie na danym rynku. Zaplanowanie finansowych aspektów działalności firmy jest bardzo ważne, ponieważ pozwala to na podejmowanie przemyślanych, jak najbardziej trafnych decyzji odnoszących się do rozpoczęcia działalności.


Cechy właściwej analizy finansowej


Dobrze przygotowana analiza finansowa dla potrzeb biznesplanu powinna wskazywać w sposób dokładny na to:


•    Jakie nakłady będą konieczne na realizację przedsięwzięcia, zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym,
•    Jakie są źródła finansowania biznesu, tj. czy jest to kapitał własny, czy obcy – kredyty, pożyczki itp.,
•    Ile wynoszą bieżące, zakładane koszty prowadzenia działalności,
•    Jak duże przychody ma z założenia generować firma i jaka będzie ich przyszła dynamika,
•    Kiedy i jakiej wielkości zyski zamierza wypracować firma.


Analiza finansowa jest dokumentem, który nie ma konkretnej struktury. Jego zawartość różni się zależnie od tego, kto i dla jakich celów go opracowuje. Z tego względu zupełnie inaczej będzie wyglądała analiza finansowa przygotowana dla początkującego przedsiębiorstwa, a inaczej dla spółki giełdowej. Niemniej jednak pomimo tych oczywistych różnic, można wskazać pewne standardowe części analizy finansowej. Należą do nich:
•    Bilans – zestawienie aktywów i pasywów firmy, przy czym aktywa to majątek przedsiębiorstwa, z kolei w obrębie pasywów znajdują się źródła jego finansowania, tj. środki, za które majątek ten został nabyty. Bilans powinien zawsze być zrównoważony, czyli aktywa muszą równać się pasywom, zgodnie z zasadą zachowania równowagi bilansowej.
•    Rachunek zysków i strat – jest to zestawienie przychodów i kosztów danej firmy. Dokument ten stanowi źródło informacji dotyczących dochodowości danego przedsiębiorstwa.
•    Rachunek przepływów środków pieniężnych – jest to źródło informacji odnoszące się do płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dokument ten, w odróżnieniu od wcześniej wspominanego rachunku zysków i strat, prezentuje rzeczywiste wpływy i odpływy gotówki, nie zaś wyłącznie zapisy księgowe.

9.    Załączniki


Załączniki są ważną częścią biznes planu, ponieważ uzupełniają informacje w nim zawarte oraz przedstawiają przygotowanie przedsiębiorcy do podjęcia określonej działalności gospodarczej. Tutaj należy zawrzeć załączniki, które będą stanowiły poparcie naszej wiarygodności. Wszystkie ważne dokumenty powinny znaleźć się w tej części biznes planu.
Spis załączników w każdym biznesplanie będzie inny. Zależy to od rodzaju prowadzonej czy planowanej działalności  gospodarczej.

W przypadku, gdy  firma już działa na rynku załącznikiem będzie:


1) zaświadczenie wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne);
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa);
3) zezwolenie, koncesja w przypadku działalności wymagającej zezwolenia;
4) Regon, NIP;
5) dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym jest prowadzona jest działalność gospodarcza;
6) posiadane patenty, znaki firmowe, certyfikaty;
7) dokumentacja techniczna dotycząca znajdujących się w firmie maszyn;
8) umowy zawarte z dostawcami oraz z odbiorcami;
9) zawarte  umowy kredytowe (jeżeli są);
10) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami podatkowymi oraz zusowskimi;
11) sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata działalności;
12) opinie banków odnośnie spłacanych kredytów(jeżeli firma ma kredyt). 


Załącznikami wspólnymi zarówno dla firm już istniejących oraz dla tych, które zamierzają dopiero wejść na rynek  będą:


1) dokumentacja techniczna, technologiczna produktu (wyrób/usługa);
2) mapka z lokalizacją firmy;
3) badania rynku i plan marketingowy;
4) potwierdzenie kwalifikacji właścicieli/przyszłych  właścicieli oraz pracowników;
5) schemat organizacyjny firmy;
6) arkusz bilansowy (zestawienie majątku uruchamianej firmy oraz źródeł z jakich będzie pochodzić jej dofinansowanie);
7) kopie  materiałów reklamowych (np. ulotki)i promocyjnych;
8) wyniki badań rynkowych (informacje  prasowe);
9) referencje od osób trzecich;
10) kserokopie artykułów prasowych (prasa lokalna) wskazujących, że jest zapotrzebowanie na produkty danej firmy.


To już wszystko w cyklu BIZNES PLAN, mamy nadzieję, że informacje się Państwu przydały. Zapraszamy do czytania kolejnych tematów Tygodnia Tematycznego dla Przedsiębiorcy!Jesteśmy na Facebooku! IGRP