Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy

Na samym początku zostanie zaprezentowany ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Prawdopodobnie większość z Państwa słyszała o istnieniu takiego narzędzia, lecz tak naprawdę niewielu z nas potrafi z niego korzystać i nie wie po co miałby to robić. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie i opisać mechanizmy działania Punktu.

Banki są filarem instytucji finansowych i jednym z najważniejszych źródeł  kapitału dla podmiotów gospodarczych. Tworzą swoje struktury organizacyjne, działając w określonych warunkach prawnych, czy to formy prawnej działalności, czy też wymagań jakie są im stawiane. Elementem o istotnym znaczeniu jest  tradycja organizacji banków w danym kraju,  istniejących już wcześniej. Czynniki te mają charakter instytucjonalny, wynikający ze zwyczajów powszechnie przyjętych w danym rodzaju działalności, jak również z procesów formalnoprawnych, takich jak: określenie struktur organizacyjnych, procedur, aktów prawnych. Uwarunkowania historyczne były pierwszym czynnikiem, mającym wpływ na pierwotną organizację banków, a zwłaszcza funkcjonowanie odmiennego systemu gospodarczego w okresie powojennym. Główną rolę, zgodnie z potrzebami gospodarki planowej i ówczesnymi poglądami, pełnił bank centralny – NBP, łączący zadania banku emisyjnego i centralnej instytucji kredytowej, rozliczeniowej i dewizowej państwa.1

Każdy posiadacz konta bankowego jest przekonany, że bez rachunku nie jest w stanie funkcjonować w nowoczesnym świecie, dlatego warto zastanowić się nad jego wyborem, nie ulegając kampaniom reklamowym, reklamom obejrzanym w telewizji czy atrakcyjnemu logo.

Wg badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w 2009 roku największy dostęp do konta osobistego miały osoby w wieku 30-44 lata ( 87,2proc. ), z wyższym wykształceniem ( 95 proc. ), posiadające stałe zatrudnienie ( 90,1 proc. ) w administracji państwowej lub samorządowej ( 94,5 proc. ),  najmniejszy zaś, osoby w wieku 60 lat i więcej ( 65,9 proc. ), pracownicy niższego szczebla i robotnicy ( 80,9 proc. )[1].

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2012 r.

Kto składa sprawozdanie o odpadach?

Zbiorcze zestawienie danych funkcjonuje od 10 lat w polskim prawie. Przekazują je podmioty prowadzące ewidencję odpadów, m.in. zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz zajmujące się ich zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Sprawozdanie to zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten dotyczy także wytwórców komunalnych osadów ściekowych, czyli np. oczyszczalni ścieków. Od tej zasady są jednak odstępstwa, m.in. w przypadku wytwórców odpadów komunalnych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw jest również zwolnionych z obowiązku przekazywania sprawozdań, np. w przypadku wytwarzania niewielkich ilości zużytych tonerów do drukarek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów silnikowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Przedstawiamy Państwu kolejny cykl artykułów tematycznych. Tym razem proponujemy tematykę finansowo – bankową. Informacje dla IGRP cyklicznie przygotowuje Pani Agnieszka Jasińska – Dyrektor Oddziału MultiBanku w Płocku. W pierwszym materiale autorka przybliża Państwu podstawową wiedzę dotyczącą kart płatniczych w Polsce. Zachęcamy do lektury.

Zjawisko „zatorów płatniczych”, a więc trudności przedsiębiorców z uzyskaniem należnych im środków za zbywane towary lub świadczone usługi, jest jedną z największych (obok nadmiernych obciążeń fiskalnych, czy też nieracjonalnego prawa) bolączek codziennego funkcjonowania firm.  Nasila się ono szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, powodującego zachwianie płynności finansowej dużej liczby podmiotów funkcjonujących na rynku i przybiera dwa oblicza.

Strona 2 z 2

Jesteśmy na Facebooku! IGRP