Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Kompendium przedsiębiorcy cialis sans ordonnance
Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy

Na samym początku zostanie zaprezentowany ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Prawdopodobnie większość z Państwa słyszała o istnieniu takiego narzędzia, lecz tak naprawdę niewielu z nas potrafi z niego korzystać i nie wie po co miałby to robić. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie i opisać mechanizmy działania Punktu.

Banki są filarem instytucji finansowych i jednym z najważniejszych źródeł  kapitału dla podmiotów gospodarczych. Tworzą swoje struktury organizacyjne, działając w określonych warunkach prawnych, czy to formy prawnej działalności, czy też wymagań jakie są im stawiane. Elementem o istotnym znaczeniu jest  tradycja organizacji banków w danym kraju,  istniejących już wcześniej. Czynniki te mają charakter instytucjonalny, wynikający ze zwyczajów powszechnie przyjętych w danym rodzaju działalności, jak również z procesów formalnoprawnych, takich jak: określenie struktur organizacyjnych, procedur, aktów prawnych. Uwarunkowania historyczne były pierwszym czynnikiem, mającym wpływ na pierwotną organizację banków, a zwłaszcza funkcjonowanie odmiennego systemu gospodarczego w okresie powojennym. Główną rolę, zgodnie z potrzebami gospodarki planowej i ówczesnymi poglądami, pełnił bank centralny – NBP, łączący zadania banku emisyjnego i centralnej instytucji kredytowej, rozliczeniowej i dewizowej państwa.1

Każdy posiadacz konta bankowego jest przekonany, że bez rachunku nie jest w stanie funkcjonować w nowoczesnym świecie, dlatego warto zastanowić się nad jego wyborem, nie ulegając kampaniom reklamowym, reklamom obejrzanym w telewizji czy atrakcyjnemu logo.

Wg badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w 2009 roku największy dostęp do konta osobistego miały osoby w wieku 30-44 lata ( 87,2proc. ), z wyższym wykształceniem ( 95 proc. ), posiadające stałe zatrudnienie ( 90,1 proc. ) w administracji państwowej lub samorządowej ( 94,5 proc. ),  najmniejszy zaś, osoby w wieku 60 lat i więcej ( 65,9 proc. ), pracownicy niższego szczebla i robotnicy ( 80,9 proc. )[1].

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2012 r.

Kto składa sprawozdanie o odpadach?

Zbiorcze zestawienie danych funkcjonuje od 10 lat w polskim prawie. Przekazują je podmioty prowadzące ewidencję odpadów, m.in. zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz zajmujące się ich zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Sprawozdanie to zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten dotyczy także wytwórców komunalnych osadów ściekowych, czyli np. oczyszczalni ścieków. Od tej zasady są jednak odstępstwa, m.in. w przypadku wytwórców odpadów komunalnych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw jest również zwolnionych z obowiązku przekazywania sprawozdań, np. w przypadku wytwarzania niewielkich ilości zużytych tonerów do drukarek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów silnikowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Przedstawiamy Państwu kolejny cykl artykułów tematycznych. Tym razem proponujemy tematykę finansowo – bankową. Informacje dla IGRP cyklicznie przygotowuje Pani Agnieszka Jasińska – Dyrektor Oddziału MultiBanku w Płocku. W pierwszym materiale autorka przybliża Państwu podstawową wiedzę dotyczącą kart płatniczych w Polsce. Zachęcamy do lektury.

Zjawisko „zatorów płatniczych”, a więc trudności przedsiębiorców z uzyskaniem należnych im środków za zbywane towary lub świadczone usługi, jest jedną z największych (obok nadmiernych obciążeń fiskalnych, czy też nieracjonalnego prawa) bolączek codziennego funkcjonowania firm.  Nasila się ono szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, powodującego zachwianie płynności finansowej dużej liczby podmiotów funkcjonujących na rynku i przybiera dwa oblicza.

Strona 2 z 2

Czym jest IGRP?

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Czytaj dalej...

Jak dołączyć do IGRP?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. Czytaj dalej...

Jesteśmy na Facebooku! IGRP

Jesteśmy na Twitterze! IGRP_

Adecco # # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
#  alt=
# # # #
# # # #
# # #