Jesteś tutaj:Strona główna>Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Informacje ogólne

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Informacje ogólne

czwartek, 27 luty 2014 23:36

Oferta IGRP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Jest tu przedstawiona część podejmowanych przez nas działań, mająca na celu przybliżenie zasad funkcjonowania Izby.

Głównym celem jest reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych, zrzeszonych w niej przedsiębiorców. IGRP ma charakter regionalny - działa na obszarze miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zrzesza około 90 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z wielu branż. Wspieramy firmy członkowskie w zakresie doradztwa BHP, środków unijnych, finansów, ochrony środowiska itp. Na bieżąco monitorujemy zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, aby świadczyć rzetelną informację dopasowaną do potrzeb przedsiębiorców. Organizujemy szkolenia i konferencje, a także seminaria i spotkania biznesowe.

Więcej na temat działalności Izby Gospodarczej Regionu Płockiego znajdziecie Państwo w poniższej prezentacji. Jeżeli będziecie zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.


piątek, 21 luty 2014 23:17

Szkolnictwo Zawodowe

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, pragnie stworzyć platformę współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami edukacyjnymi, poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dostosować ją do lokalnego rynku pracy. Tworzenie warunków rozwoju szkolnictwa zawodowego jest zadaniem pilnym, a zarazem długofalowym i wymagającym współdziałania władz oświatowych wszystkich szczebli, przedsiębiorców, partnerów społecznych i samych szkół. Utrudnia je dotychczasowa marginalizacja szkolnictwa zawodowego.


„Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie”

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego w partnerstwie ze Starostwem Gostynińskim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt pt. „Sukces w zawodzie- rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie”. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego. Ma to posłużyć w podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia 70 uczniów tych szkół.  

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Założenia projektu:

 • zminimalizowanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz poziomie przystępowania i zdawalności egzaminów zewnętrznych, poprzez realizację poradnictwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, w szczególności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;
 • zwiększenie dostępu uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wprowadzenie programu współpracy szkół z przedsiębiorstwami, tj. wdrożenie programu praktyk i targów branżowych, przyczyniające się do zwiększenia szans na rynku pracy;
 • zminimalizowanie rozbieżności między zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy a umiejętnościami i wiedzą uczniów poprzez przygotowanie kompleksowego programu rozwojowego.

Grupę docelową stanowi 70 uczniów klas II technikum z dwóch gostynińskich szkół (GCE i ZS) kształcących się na kierunkach:

 • technik budownictwa,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik handlowiec,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik ekonomista,
 • technik elektronik,
 • technik obsługi turystycznej.

Są to branże istotne dla rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z kryteriami strategicznymi. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w praktykach u przedsiębiorców, a program rozwojowy szkół kształcenia zawodowego zostanie wdrożony we współpracy obu szkół. Uczniowie biorący udział w projekcie będą uczestniczyli w praktykach, jednocześnie będą to uczniowie, którzy dotychczas nie uczestniczyli w stażach i/lub praktykach organizowanych w ramach w ramach Działania 9.2. 

Po analizie ankiet przeprowadzonych przez IGRP, wśród 30 małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących potrzeb pracodawców subregionu płockiego, w zakresie oczekiwanych umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych nasunęły się konkretne wnioski. Od przyszłych pracowników pracodawcy oczekują znajomości zagadnień branżowych, nowości technologicznych, umiejętności wykorzystania ICT w codziennej działalności przedsiębiorstwa, znajomości języka angielskiego. Dlatego też Izba Gospodarcza Regionu Płockiego w ramach Projektu, podejmie się organizacji  praktyk w płockich przedsiębiorstwach oraz wyjazdów na targi branżowe.


Jednym z działań IGRP jest zrealizowany projekt „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” w partnerstwie ze Starostwem Gostynińskim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2.

W ramach  projektu, uczniowie szkół zawodowych – Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie otrzymali również wsparcie w postaci zajęć dodatkowych z języka angielskiego, dzięki czemu nie tylko uzupełnili swoje braki, ale również poszerzyli słownictwo zawodowe. Przedsięwzięcie to umożliwiło 170 uczniom odbyć praktyki zawodowe w renomowanych płockich firmach na kierunkach:

 • Technik elektronik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik budownictwa
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

140 uczniów wzięło udział w kursach zawodowych takich jak: barman – sommelier, barman-kelner, diagnostyka komputerowa, kosztorysowanie, projektowanie/programowanie stron www, księgowość, animator czasu wolnego + wychowawca kolonijny.

Ponadto, dla wszystkich uczestników projektu zorganizowano wyjazdy na targi branżowe. Młodzież otrzymała również wsparcie doradcy zawodowego, co przyczyniło się do wzbogacenia osobowości, nabycia wiary w siebie oraz umiejętności autoprezentacji uczniów.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne, szkoleniowe, poczęstunek oraz zwrot kosztów za dojazdy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 - 31.10.2013

Zadania projektowe objęły następujące obszary wsparcia:

 • praktyki zawodowe – celem praktyk zawodowych jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów lokalnego rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji uczniów jako przyszłych pracowników i wzmocnienie ich szans na rynku. Praktyki odbywają się w renomowanych firmach na terenie m. Płock;
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – mają na celu zwiększenie umiejętności językowych uczniów, podniesienie wyników końcowych, wyrównanie braków edukacyjnych;
 • warsztaty z zakresu doradztwa – celem jest rozpoznanie umiejętności zawodowych uczniów, kształtowanie aktywnych postaw na otwartym rynku pracy poprzez nabycie umiejętności uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Uczniowie poznają specyfikę wybranego przez siebie zawodu oraz jego znaczenie społeczne;
 • kursy zawodowe – mają na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców subregionu płockiego. 

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO

Archiwum

Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy...”
Gostyninianie na płockich praktykach
Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu
II edycja praktyk zawodowych już w marcu
Praktykanci na XVII Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie
Praktykanci na targach budowlanych MUREXPO
Wyjazd na Międzynarodowe Targi Branżowe MOTOR SHOW
Zakończenie praktyki zawodowej
Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
Zakończone praktyki zawodowe dla dwóch kierunków kształcenia
Ostatnia grupa uczniów odbywających praktykę zawodową
Kolejne praktyki w płockich firmach zakończone powodzeniem


,,SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE - A W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”

23 października 2013r. w Auli Urzędu Miasta odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Szkolnictwo zawodowe w Polsce- a w krajach Unii Europejskiej”. Patronat nad konferencją objął Urząd Miasta Płocka oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Podłożem do podjęcia tematu kształcenia zawodowego jest wysoki poziom zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej oraz obecna sytuacja w Polsce związana ze szkolnictwem zawodowym. Niskie zainteresowanie, a za tym spadający systematycznie odsetek uczniów rozpoczynających edukację zawodową to problem, który dotyczy nie tyko naszego regionu, ale całego kraju.

W myśl hasła: ,,Bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy kraju nie jest możliwy” została przedstawiona wzajemna korelacja szkolnictwa zawodowego i rozwoju danego kraju, która jest zauważalna w innych państwach Unii Europejskiej, silnych gospodarczo.

Panel Dyskusyjny był okazją do wyrażenia własnego stanowiska wobec potrzeb i oczekiwań płockich przedsiębiorców od kształcenia zawodowego. Przedstawiciele szkół określili elementy budowania platformy wzajemnej współpracy z przedsiębiorcami, która jest konieczna i obustronnie korzystna.  Panel był okazją do poznania doświadczenia  innych krajów, na przykładzie Niemiec  oraz Szwajcarii-  państw w których system szkolnictwa opiera się o dualny system kształcenia.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – PUBLIKACJA


piątek, 21 luty 2014 20:47

Tylko Chcieć...

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego oprócz działalności na rzecz płockich przedsiębiorstw zajmuje się również funkcjonowaniem akcji charytatywnej „Tylko Chcieć…”. Stanowiąc wspólnotę przedsiębiorców, którym nie obca jest troska o potrzebujących, okazujmy naszą pomoc. Razem możemy nieść pomoc dużo skuteczniej, niż każdy z osobna. 

Wystarczy Tylko Chcieć…

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Jan Paweł II

 

 

Nasza aktywność charytatywna jest idealnym przykładem na to, jak połączyć działalność gospodarczą ze społeczną. Od 2009 roku działamy na rzecz potrzebujących zamieszkujących subregion płocki. Nasza pomoc oparta jest o własne środki finansowe, darowizny w postaci finansowej i rzeczowej, licytacje oraz zbiórki dobroczynne, np. przy okazji dorocznego Płockiego Balu Niepodległościowego. Wszystkie pozyskane środki gromadzone są na koncie bankowym i nie są obciążone żadnymi kosztami administracyjnymi. W następnej kolejności zostają przekazane osobom potrzebującym, w formie finansowej bądź rzeczowej. Nasi podopieczni zawsze doceniają ten wspaniały gest i pozwalają nam cieszyć się ich radością. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie bardzo chętnie przyłączają się do akcji i pomagają spełniać marzenia. To wielki czyn, a wymaga tak niewiele…

Zapraszamy również Państwa do aktywnego uczestnictwa. Okażmy dzieciom serce poprzez swoją szczodrość oraz chęć niesienia pomocy innym. Wnieśmy w ich życie, trochę radości i uśmiechu. Niech uwierzą, że miłość i wrażliwość czyni możliwym to, co niemożliwe.


Nasza pomoc…

 • Przekazanie środków finansowych, uzyskanych podczas licytacji „aukcja przedmiotów niezwykłych”, dla Zuzi Strzeszewskiej chorej na ostrą białaczkę szpikową. Pieniądze zostały przeznaczone na leczenie oraz rehabilitację.
 • Darowizny w postaci finansowej oraz rzeczowej dla Ośrodków Opiekuńczo- Wychowawczych w Płocku, Gostyninie i Szczutowie.
 • Bożonarodzeniowe zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących.
 • Przekazanie środków finansowych, uzyskanych podczas licytacji w trakcie VII Płockiego Balu Niepodległościowego, dla Julki chorującej na rybią łuskę pęcherzową oraz cierpiącej na dziecięce porażenie mózgowe. Pieniądze z przeznaczeniem na rehabilitację, zakup leków, opatrunków oraz specjalistycznych maści.

czwartek, 20 luty 2014 21:38

Dołącz do IGRP

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. 

Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien:

 1. Złożyć deklarację członkowską do Biura Zarządu IGRP. Zarząd na podstawie złożonej deklaracji podejmuje decyzję o wpisie na listę członków.
 2. Po otrzymaniu zgody Zarządu, należy uiścić wpisowe oraz składkę członkowską.

Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji. Decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zgodnie z postanowieniami Władz Izby oraz Walnego Zgromadzenia IGRP:

 • Wysokość wpisowego wynosi 300 złotych.
 • Wysokość składek członkowskich jest zależna od ilości zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie.
Lp. Dla firm zatrudniających (liczba osób) Wysokość składki miesięcznej Wysokość składki kwartalnej
1. 1-5 75,00 225,00
2. 6-10 150,00 450,00
3. 11-50 225,00 675,00
4. >50 375,00 1125,00

 

Wpłat wpisowego i składek członkowskich należy dokonywać na konto:

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 9/1-2

09-400 Płock

Nr rach.: 81 9038 0004 0009 4298 2000 0010

ODLICZANIE SKŁADEK

Składki członkowskie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego opłacone przez zrzeszonych w niej przedsiębiorców można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie opłaconych składek w ciężar kosztów prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiają przepisy prawa podatkowego. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 pkt 37 lit b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z artykułem 23 ust. 1 pkt 30 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 • „składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.”

Dla jednostek działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 30 lit b, które mówi że „...jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał wynagrodzeń w poprzednim roku podatkowym, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114,00 zł.”

Z powyższego wynika, że ustawodawca dopuścił możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat z tytułu składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, które działają na podstawie odrębnych ustaw.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i spełnia warunek działania na podstawie odrębnych ustaw. W świetle tego składka członkowska opłacona na rzecz IGRP, w granicach ustawowego limitu, może być uznana za koszt uzyskania przychodów.

KORZYŚCI DLA FIRMY

I. Promocja

Możliwości promocji na forum Izby:

 • poprzez newsletter IGRP, który dociera do firm członkowskich;
 • poprzez informacje wysyłane do członków Izby oraz przedsiębiorców nie zrzeszonych, instytucji z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, z wykorzystaniem baz danych będących w dyspozycji IGRP;
 • możliwość reklamowania się, informowania czytelników o wydarzeniach związanych z firmą (np. wprowadzenie nowego produktu, otrzymanie wyróżnienia, certyfikatu, podpisanie nowego kontraktu itp.);
 • możliwość promocji na stronie internetowej Izby (www.igrp.com.pl);
 • dystrybucja materiałów promocyjnych poprzez Izbę wraz z wysyłką materiałów informacyjnych do firm członkowskich;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wśród gości odwiedzających biuro Izby.

 

II. Nieformalne kontakty

Członkostwo w IGRP daje możliwość nawiązania przez przedstawicieli Firmy nieformalnych kontaktów ze środowiskiem biznesu skupionych wokół Izby. 

 

III. Kontakty w kraju i za granicą

 • Izba jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza gdzie można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia;
 • Przyjeżdżające delegacje biznesu zagranicznego zwracają się często do Izby z prośbą o wyszukanie im partnerów do rozmów ze strony polskiej. W takich sytuacjach pracownicy Izby w pierwszej kolejności kierują się w stronę firm członkowskich z taką propozycją kontaktów;
 • W dyspozycji Izby są oferty i zapytania ofertowe firm zagranicznych, które są udostępniane wszystkim zainteresowanym;
 • Izba współpracuje z wieloma zagranicznymi i bilateralnymi izbami gospodarczymi. Ułatwiają one nawiązywanie kontaktów pomiędzy firmami z różnych krajów. Kontakty te są najlepszą formą rzeczywistej realizacji idei współpracy europejskiej.

 

IV. Rekomendacje dla członków

 • IGRP udziela rekomendacji swoim członkom;
 • W obecnej sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje wiele firm o złej sławie, potencjalni partnerzy chętnie korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też Izba Gospodarcza Regionu Płockiego udziela swoim członkom rekomendacji biznesowych. 

 

 V. Szkolenia

Izba poprzez organizację oraz współorganizację szkoleń i konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników - specjalistów oraz kadry menedżerskiej. 

 

VI. Unia Europejska

Izba uczestniczy w dystrybucji informacji o pomocy z Unii Europejskiej dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym zakresie staramy się pomóc przedsiębiorcom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskiwania szeroko pojętych środków pomocowych zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajowych środków pomocowych.

 

VII. Inne korzyści

 Członkowie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego mają możliwość uczestnictwa w pilotowanych przez Izbę programach członkowskich. Program Partnerski zakłada zorganizowanie wewnętrznego rynku na produkty i usługi oferowane przez naszych członków. Program Paliwowy oferuje bezgotówkowy zakupów paliw, towarów i usług na stacjach paliw należących do PKN ORLEN S.A. oraz Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Członkowie zyskują preferencyjne warunki zakupu paliw oraz produktów pozapaliwowych, wygodny i bezpieczny system płatności oraz zawsze aktualny i dokładny obraz kosztów floty. 

Członkowie IGRP mają w Biurze Zarządu dostęp do specjalistycznej prasy branżowej, m.in.: Biuletyn Euro Info, Polish Market, Inwestor Finansowy.

poniedziałek, 17 luty 2014 18:16

Oferta szkoleń

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego serdecznie zaprasza na szkolenia:

Program szkoleń (kliknij, aby powiększyć)

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat organizowanych przez nas szkoleń dostępne będą na naszej stronie internetowej www.igrp.com.pl oraz Facebooku facebook.com/IzbaGospodarczaRegionuPłockiego

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z biurem IGRP telefonicznie 243649989 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referencje

piątek, 24 styczeń 2014 21:39

DE| ÜBER KAMMER

ÜBER KAMMER

Die Wirtschaftskammer Płock ist eine Organisation der Wirtschaftsverwaltung. Sie vereinigt durch die Freiwilligkeit der Unternehmer , die ein Gewerbe im Gebiet der Subregion Płock treiben – Landkreise: Gostynin, Płock, Sierpc und die Stadt Płock.

Die Kammer wirkt auf gesetzlicher Grundlage vom 30. Mai 1989 über die Wirtschaftskammer (GBI. NR 35, Pos. 195 mit Änderungen) und auf der Grundlage von Beschlüssen der Satzung, die während der Gründungsversammlung beschlossen wurden.

Die Satzungsaufgaben der Kammer sind:

 • Förderung und Unterstützung des Unternehmertums und der Wirtschaftlichkeit im Tätigkeitsgebiet der Kammer.
 • Repräsentation, Begutachtung und Schutz der Wirtschaftsinteressen von Kammermitgliedern.
 • Erteilung der Informations-, Organisations-, Beratungs-, Rechts- und Finanzhilfe für die Kammermitglieder.
 • Erwerbung von Inlands- und Auslandspartner zur Produktion, zur technologischen Kooperation und Geschäfts- und Finanzzusammenarbeit.
 • Zusammenarbeit mit den Organen der staatlichen Verwaltung und territorialen Selbstverwaltungen.
 • Zusammenarbeit mit der Landeswirtschaftskammer , den Vereinen und Clubs im In- und Ausland, die der ähnliche Tätigkeitsbereich haben.
 • Durchführung von Informations-, Verlags-, Werbe-, Schulungs-, Erholungs-, Kultur- und wohltätige Tätigkeit.
 • Sorge um die Beachtung der Berufsethik und der guten Kaufmannsgewohnheiten durch die Kammermitglieder.

Schließen Sie sich an den Kreis der Mitgliedsfirmen von Wirtschaftskammer Płock an und profitieren Sie von:

 • den kostenlosen Schulungen und Workshops,
 • den Schulungssäle im Zentrum der Stadt,
 • den Möglichkeiten bei der Teilnahme an den Unionsprojekten ,
 • den Möglichkeiten der Firmenpromotion und ihrer Produkte und Dienstleistungen,
 • den Treffen mit den Vertretern der Staats- und Selbstverwaltungsmacht,
 • den Integrationsveranstaltungen mit den anderen Unternehmern.

Strona 1 z 2

Jesteśmy na Facebooku! IGRP