Tel. + 48 24 364 99 89  Email: biuro@igrp.com.pl

Statut

  • Kategoria: IGRP
  • Opublikowano: piątek, 29 marzec 2019 10:47
  • Administrator
  • Odsłony: 1716

STATUT IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców, pracodawców oraz ich związki.

2. Izba w stosunkach z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy: - w języku angielskim: The Plock Area Chamber of Commerce, - w języku niemieckim:

Die Wirtschaftskammer Płock.

3. Izba może używać skrótu: IGRP.

§ 2

Izba posiada osobowość prawną i i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych wraz z jej późniejszymi nowelizacjami (Dz.U. Nr 35 poz. 195,

ze zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców wraz z jej późniejszymi nowelizacjami (tj. Dz.U. Nr 84, poz. 710 z 2009r. ze zm.) oraz postanowień

niniejszego Statutu.

§ 3

1. Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska, a szczególnie obszar obejmujący powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński oraz Miasto Płock.

2. Na terenie obszaru działalności, Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

3. Zarząd Izby nadaje regulamin organizacyjny tym jednostkom, po zaopiniowaniu przez Radę Izby.

§ 4

Siedzibą Izby jest Miasto Płock.

§ 5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji oraz stowarzyszeń.

II. CELE IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Do podstawowych celów Izby należy w szczególności:

1. propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności na obszarze działania Izby,

2. reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej

przedsiębiorców, pracodawców oraz ich związków, w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,

3. reprezentowanie interesów przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców – pracodawców, którzy są członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców,

w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi,

4. opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi

procesami ich zmian właściwym organom władzy publicznej,

5. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

6. wspieranie rozwoju systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,

7. podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,

8. podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego w kontekście tworzenia warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zwiększających

atrakcyjność regionu dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

9. pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli, szczególnie wśród młodzieży,

10. udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej zrzeszonych w niej przedsiębiorców, pracodawców oraz ich związków,

11. pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz do współpracy handlowej i finansowej,

12. współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi,

13. współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą oraz towarzystwami i klubami o podobnym zakresie działania w kraju i zagranicą,

14. prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego,

15. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej, rekreacyjnej, kulturalnej i charytatywnej,

16. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich przez zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w działalności gospodarczej.

§ 7

Izba realizuje swoje cele między innymi poprzez następujące zadania:

1. wystąpienia popierające uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz do organizacji krajowych

i zagranicznych,

2. uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych samorządu terytorialnego i administracji państwowej,

3. organizację giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i za granicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych,

4. zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz technologiach i produktach na zasadzie banku informacji, 5. konsulting w zakresie

przepisów prawa: cywilnego, gospodarczego, celnego oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,

6. powołanie zespołów ekspertów do rozwiązywania zagadnień zleconych przez członków Izby,

7. zbieranie i udostępnianie informacji o kredytowaniu i finansowani działalności gospodarczej /zagraniczne linie kredytowe, gwarancje, poręczenia itp./,

8. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej niezbędnej dla realizacji zadań Izby.

9. organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw,

10. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby,

11. wykonywanie zadań powierzonych Izbie na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych umów i porozumień, mających na celu m.in. promowanie i wspieranie

przedsiębiorczości,

12. popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia

zawodowego pracowników, a także inicjowanie, programowanie i udział w modelowaniu i rozwoju systemu edukacji pozaszkolnej,

13. współpracę z młodzieżą szkół średnich i wyższych, w celu popularyzacji zasad gospodarki rynkowej i przygotowywania do przedsiębiorczości gospodarczej,

14. realizacja projektów współfinansowanych z majątku Izby, krajowych i unijnych środków pomocowych, służących wypełnianiu celów i zadań Izby,

15. współpracę i wymianę doświadczeń ze szkołami wyższymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami

wspierającymi przedsiębiorców oraz przedsiębiorczość w kraju i za granicą,

16. zgłaszanie zainteresowania pracami nad projektami aktów prawnych ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej,

17. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne i zawodowe, a także wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu, doradztwo

organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne, zawodowe i proinnowacyjne, coaching, a także wykonywanie ekspertyz i opinii.

18. dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w tym m.in. fundacje.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkostwo w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego może mieć charakter:

a) zwyczajny

b) nadzwyczajny

c) honorowy

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Izby, może być każdy przedsiębiorca i pracodawca polski i zagraniczny, w tym osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, a także związki i organizacje przedsiębiorców.

2. Podmiot będący członkiem zwyczajnym wykonuje swoje prawa i obowiązki przez upoważnionych przedstawicieli, wskazanych w Deklaracji Członkowskiej.

§ 10

Członkiem nadzwyczajnym Izby może być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej a działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego

oraz utożsamia się z działalnością Izby.

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zasłużyła się w sposób szczególny dla Izby.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub Rady.

§ 12

1. Decyzję w sprawie przyznania członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego podejmuje Zarząd.

2. Ubiegając się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Izby należy złożyć Deklarację Członkowską z zobowiązaniem do płacenia składki członkowskiej, dokument

stwierdzający status prawny, dokonać wpłaty wpisowego.

3. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych Izby winien złożyć Deklarację Członkowską wraz z oświadczeniem o nieprowadzeniu działalności

gospodarczej.

4. Zarząd odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania Statutu Izby, albo w swojej działalności rażąco narusza Kodeks Etyki Izby Gospodarczej Regionu

Płockiego.

5. Od decyzji odmawiającej przyznania członkostwa przysługuje odwołanie do Rady Izby, w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji.

§ 13

Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd, w sytuacji:

1. prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub rezygnacji z tej działalności, bądź też z dniem wykreślenia z właściwych rejestrów

przedsiębiorców,

2. wpłynięcia pisemnego wypowiedzenia członkostwa dokonanego przez Członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego Izby. Wypowiedzenie skutkuje na koniec następnego

miesiąca,

3. nie opłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż sześć miesięcy,

4. wykonania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie ustania członkostwa,

5. rozpoczęcia przez członka nadzwyczajnego Izby działalności gospodarczej, o ile nie zostanie on przyjęty w poczet członków zwyczajnych, po spełnieniu wymogów

określonych w § 12 ust. 2.

§ 14

1. Zarząd Izby, na pisemny wniosek Członka Izby, może zawiesić jego członkostwo na okres nie dłuższy niż dwa lata.

2. Zawieszenie może nastąpić tylko z ważnych, uzasadnionych i pisemnie udokumentowanych przyczyn, istniejących po stronie Członka Izby.

3. W przypadku zawieszenia, Członek Izby nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

4. Zawieszony Członek Izby pozbawiony jest praw członkowskich z wyjątkiem biernego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Zawieszony Członek Izby nie może korzystać z usług Izby.

§ 15

1. Zarząd Izby oraz Rada Izby oraz każdy z członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Izby, mogą wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ustaniu

członkostwa, jeżeli powezmą wiarygodną wiadomość, że członek Izby w sposób rażący narusza zasady Kodeksu Etyki Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz

postanowienia niniejszego Statutu.

2. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien zostać złożony za pośrednictwem Zarządu Izby oraz zawierać uzasadnienie merytoryczne wraz ze wskazaniem ewentualnych

dowodów na jego potwierdzenie.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. powoływania się na członkostwo Izby w swojej działalności gospodarczej m.in. w korespondencji, na drukach firmowych, reklamach i wyrobach,

2. korzystania z pomocy i świadczeń Izby,3. uczestnictwa w pracach Izby,

4. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym Statutem,

5. otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby, jego organów i agend oraz działalności gospodarczej i finansowej,

6. wnioskowania o ustanie członkostwa do Sądu Koleżeńskiego.

§ 17

Członkowie zwyczajni Izby są zobowiązani:

1. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał władz Izby,

2. terminowo regulować opłaty członkowskie,

3. udzielać Izbie informacji w zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji celów statutowych,

4. czynnego uczestniczenia w pracach Izby oraz w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Izby.

§ 18

1. Członkowie nadzwyczajni mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

2. Członków nadzwyczajnych nie dotyczą obowiązki określone w § 16 ust. 2 i 3.

§ 19

1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w § 16 ust. 2 i 4.

2. Członków honorowych nie dotyczą obowiązki określone w § 17 ust. 2 i 3.

IV. ORGANY IZBY

§ 20

1. Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Izby,

b) Rada Izby,

c) Zarząd,

d) Komisja Rewizyjna,

e) Sąd Koleżeński.

2. Do organów Izby wybierani są członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.

3. Zmiana przedstawiciela członka zwyczajnego nie powoduje utraty miejsca w organach Izby.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w Izbie, składającą się z przedstawicieli członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i członków honorowych Izby. Członkowie

honorowi są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, wyłącznie z możliwością zabierania głosu w dyskusji.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje na posiedzeniu plenarnym lub w drodze pisemnego głosowania.

3. Decyzje podjęte w drodze pisemnego głosowania mają moc równą uchwałom plenarnego posiedzenia. Zasady głosowania określi Walne Zgromadzenie na

posiedzeniu plenarnym.

§ 22

1. Plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Plenarne posiedzenie zwyczajne odbywa się co roku i jest zwoływane przez Prezesa Izby do końca kwietnia w formie pisemnego powiadomienia wysłanego listem

poleconym, a nadto na stronie internetowej Izby, na 14 dni kalendarzowych przed jego terminem. Powiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i program posiedzenia.

W terminie 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Izby winny być wyłożone do wglądu materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym

projekty uchwał, jeśli mają być podjęte. Dodatkowo, materiały te mogą być publikowane na stronie internetowej Izby.

3. Plenarne posiedzenie nadzwyczajne zostanie zwołane w razie nagłej potrzeby przez Prezesa Izby z własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu, Rady Izby, Komisji

Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku i w takim samym trybie jak posiedzenie.

4. W przypadku gdy Prezes nie może zwołać Walnego Zgromadzenia bądź nie chce tego uczynić, zostanie ono zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty złożenia

pisemnego wniosku przez Komisję Rewizyjną, Radę lub 1/5 członków zwyczajnych.

§ 23

1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Izby konieczna jest obecność połowy członków zwyczajnych. Na posiedzeniach plenarnych Walnego Zgromadzenia

zwoływanych w drugim terminie, quorum, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie obowiązuje.

3. Decyzja podjęta w drodze głosowania pisemnego dla uzyskania mocy uchwały może byćpodjęta po wystosowaniu w tej sprawie listem poleconym pisma do wszystkich

członków zwyczajnych i nadzwyczajnych wraz z wyznaczeniem terminu na oddanie głosu, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych. Decyzja podjęta w tym trybie ma moc

wiążącą pod warunkiem oddania głosów przez minimum 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych.

4. Na posiedzeniu plenarnym Walnego Zgromadzenia, jak i w głosowaniu pisemnym, członkowi zwyczajnemu i nadzwyczajnym przysługuje jeden głos.

§ 24

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie zmian Statutu Izby,

b) ustalanie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego,

c) zatwierdzanie sprawozdań organów Izby z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d) wybór Prezesa Izby,

e) udzielanie votum zaufania Prezesowi Izby,

f) wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rady Izby,

g) rozpatrywanie odwołań członków Izby od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

h) odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Izby,

i) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

j) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,

k) nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu lub Rady,

l) sprzedaż bądź ustanawianie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby,

m) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji.

2. Wniosek w sprawie określonej w ustępie 1 lit. „h” może być zgłoszony i głosowany tylko łącznie ze wskazaniem następcy oraz może być zgłoszony wyłącznie przez:

Zarząd, Radę Izby, Komisję Rewizyjną lub 1/5 członków zwyczajnych.

§ 25

1. Czynne prawo wyborcze do organów Izby wybieranych przez Walne Zgromadzenie przysługuje członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Bierne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym Izby.

3. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze i odwołaniu organów Izby oraz w każdej sprawie na żądanie 1/10 obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26

Kadencja władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie jest czteroletnia.

RADA IZBY

§ 27

1. Rada Izby jest organem doradczym Zarządu Izby, reprezentującym interesy członków.

2. Rada Izby składa się z 11 – 25 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów.

3. Rada Izby wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Izby oraz na jego wniosek – dwóch Wiceprzewodniczących Rady Izby.

4. Rada Izby w zależności od potrzeb może tworzyć swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu oraz powoływać

zespoły eksperckie, a także stałe i doraźne komisje, będące organami pomocniczymi Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 28

1. Rada Izby przedkłada Zarządowi postulaty w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

2. Przewodniczący albo upoważniony członek Rady reprezentuje Radę Izby na posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Rada Izby ma obowiązek wyrażania opinii we wszystkich sprawach kierowanych przez Zarząd do Rady.

4. Rada Izby składa ze swej działalności sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

§ 29

Do kompetencji Rady Izby należy:

1. opiniowanie przedstawianego przez Zarząd rocznego budżetu Izby,

2. opiniowanie przedstawianego przez Zarząd rocznego programu działania Izby,

3. opiniowanie regulaminu organizacyjnego oddziałów i przedstawicielstw,

4. podejmowanie decyzji w sprawie gratyfikacji dla Prezesa Izby i członków Zarządu,

5. uchwalenie Kodeksu Etyki Izby Gospodarczej Regionu Płockiego i wprowadzania w nim zmian,

6. wnioskowanie o nadawanie członkostwa honorowego,

7. opiniowanie przedstawionego przez Zarząd wniosku o powołanie fundacji,

8. rozpatrywanie odwołań od negatywnych decyzji Zarządu dotyczących przyznania członkostwa,

9. wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o ustanie członkostwa,

10. wyrażanie oficjalnego stanowiska w sprawach gospodarczych,

11. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania korzystnych warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,

12. wyrażanie stanowiska w sprawie powoływania oddziałów Izby,

13. rozpatrywanie wniosków Zarządu o powołanie sądownictwa polubownego przy Izbie, uchwalanie regulaminu Sądu oraz prowadzenie listy, w tym powoływanie i

odwoływanie arbitrów,

14. zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

ZARZĄD

§ 30

Zarząd liczy od 3 do 9 osób. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. W skład Zarządu wchodzi Prezes Izby, dwóch Wiceprezesów oraz pozostali członkowie Zarządu. Na wniosek Prezesa, spośród członków Zarządu zostaje wybranych dwóch Wiceprezesów.

§ 31

Do kompetencji Zarządu IGRP należy:

a) ustalanie rocznego programu działania Izby,

b) opracowanie budżetu Izby,

c) nadzór oraz nadawanie regulaminu organizacyjnego oddziałom i przedstawicielstwom,

d) wnioskowanie o nadawanie członkostwa honorowego,

e) wnioskowanie o ustanie członkostwa do Sądu Koleżeńskiego,

f) przyznawanie i odmawianie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego,

g) stwierdzenie ustania członkostwa,

h) powoływanie tymczasowego członka Zarządu,

i) powoływanie fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Izby,

j) wnioskowanie do Rady Izby o powołanie sądownictwa polubownego przy Izbie,

k) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie dla innych organów.

§ 32

1. Prezes Izby kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom. Prezes Izby ma prawo do upoważnienia innego członka Zarządu do wykonywania tych czynności

pod jego nieobecność.

2. Prezes Izby lub upoważniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Izbę na zewnątrz.

3. Oświadczenia woli, w tym w szczególności dotyczące zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Izby składają łącznie Prezes Izby lub Wiceprezes wraz z jednym z Członków

Zarządu.

4. Prezes Izby lub upoważniony Wiceprezes reprezentuje Zarząd na posiedzeniach Rady Izby.§ 33 Prezes Izby i członkowie Zarządu nie pozostają w Izbie w stosunku pracy.

Przepis ten nie stoi na przeszkodzie uchwalenia przez Radę Izby gratyfikacji dla Prezesa Izby i członków Zarządu.

§ 34

W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on w stanie sprawować swej funkcji do końca kadencji, Zarząd może w jego miejsce

wybrać, spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze, członka tymczasowo pełniącego obowiązki do najbliższego plenarnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia

Izby.

1. Jeżeli przypadek oznaczony w §34 ust. 1 dotyczy Prezesa nadzwyczajne plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby zwoła niezwłocznie Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej, który jednocześnie powierzy tymczasowo obowiązki Prezesa jednemu z Wiceprezesów.

2. Jeżeli Zarząd ustąpi bądź utraci zdolność działania, obowiązki Prezesa przejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w przypadku gdy jest to niemożliwe obowiązki

Prezesa do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przejmie Przewodniczący Rady Izby. W takim przypadku Walne Zgromadzenie winno być zwołane w

najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 90 dni kalendarzowych.

3. W przypadku nie uzyskania przez Zarząd absolutorium, w celu wyboru nowego Zarządu, Prezes zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w najbliższym możliwym

czasie, nie później niż 90 dni od daty, Walnego Zgromadzenia, na którym Zarząd nie uzyskał absolutorium.

§ 35

1. Bezpośrednie wykonanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Izby.

2. Biuro Izby we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi.

§ 36

1. Biurem kieruje Dyrektor będący etatowym pracownikiem Izby.

2. Dyrektorowi podlegają pracownicy Biura Izby oraz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Izby.

3. Dyrektor Biura Izby może reprezentować Izbę na zewnątrz, w tym składać w jej imieniu oświadczenia woli, tylko na podstawie i w zakresie udzielonego mu

pełnomocnictwa.

4. Funkcję pracodawcy, w rozumieniu przepisów Prawa Pracy, wobec wszystkich pracowników Izby sprawuje Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona.

§ 37

Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 38

Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Izby i powołuje kierowników tych jednostek. Zarząd może przekazać

swoje uprawnienia nadzorcze w całości lub w części Dyrektorowi Biura.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 39

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Rady Izby.

§ 40

Komisja Rewizyjna opracowuje Regulamin Komisji Rewizyjnej, który po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń Zarządu Izby, zatwierdza Walne Zgromadzenie Izby.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,

b) nadzór i kontrola nad działalnością finansową Izby,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Izby rocznego sprawozdania ze swojej działalności i wyników kontroli finansowe,

d) składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Izby w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

§ 42

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Prezes Izby może zażądać przeprowadzenia przez Komisję szczegółowej kontroli tematycznej.

3. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Izby, których koszty pokryje Izba.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 43

Sąd Koleżeński składa się z od 3 - 5 członków.

§ 44

Zasady powoływania składu orzekającego oraz tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określi regulamin zatwierdzony przez Radę Izby.

§ 45

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) Rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami Izby wynikających z członkostwa;

b) wydawanie orzeczeń o ustanie członkostwa;

c) rozpatrywanie wniosków przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu lub Kodeksu Etyki Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

§ 46

1. Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:

a) zobowiązać członka do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu,

b) zobowiązać członka do honorowego zadośćuczynienia poprzez oświadczenie,

c) udzielić upomnienia,

d) wykluczyć z Izby,

e) uniewinnić członka Izby.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi Izby odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia orzeczenia.

3. Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu koleżeńskiego stanowi obowiązek statutowy członka Izby, do którego orzeczenie jest skierowane.

V. GOSPODARKA FINANSOWA. MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY

§ 47

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o roczny Budżet Izby.

§ 48

1. Na przychody Izby składają się w szczególności:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) wpływy z funduszy unijnych,

c) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,

d) opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby,

e) wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia,f) wpłaty z tytułu udzielanych pożyczek, gwarancji finansowych oraz lokat,

g) dochody z majątku trwałego Izby,

h) inne dochody.

§ 49

1. Na rozchody Izby składają się:

a) wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej,

b) inwestycje i lokaty wolnych środków,

c) pożyczki celowe udzielane członkom,

d) wydatki na fundusze i udziały we wspólnych przedsięwzięciach,

e) wydatki socjalne na rzecz członków,

f) inne rozchody.

§ 50

1. Wszystkie przychody i rozchody muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu finansowym, które przedkładane jest Walnemu Zgromadzeniu.

2. Sprawozdanie finansowe, Zarząd przesyła do wiadomości wszystkim członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym, najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed terminem

zwyczajnego posiedzenia plenarnego Walnego Zgromadzenia.

§ 51

Komisja Rewizyjna może zażądać sporządzenia i przedstawienia sprawozdania finansowego obejmującego krótszy okres oraz w innym terminie niż określono w § 50. W razie

gdy Zarząd nie zastosuje się do tego żądania w terminie jednego miesiąca od jego złożenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła nadzwyczajne posiedzenie plenarne

Walnego Zgromadzenia Izby.

§ 52

Izba może tworzyć fundusze:

a) zasobowy,

b) bieżący,

c) gwarancyjny,

d) fundusze celowe,

e) inne fundusze.

§ 53

Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Izby zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o których mowa w § 52.

§ 54

Decyzje o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

1. Zmiana Statutu Izby może nastąpić skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, za którą głosowało więcej niż 3/4 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Rozwiązanie Izby może nastąpić skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, za którą głosowało więcej niż 3/4 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 56

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do stosownego sądu o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Izby w trybie prawem przewidzianym do zgłoszenia swych wierzytelności,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnianie zobowiązań oraz spieniężenia majątku Izby o ile zachodzi taka konieczność,

f) przekazanie wskazanym przez Izbę podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie zakończenia likwidacji do stosownego sądu wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru,

h) przekazanie dokumentów Izby do archiwum państwowego.

§ 57

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele zbliżone z celami Izby.