Załóżmy, że Pan Piotr handluje samochodami osobowymi. W marcu 2019 r. kupił samochód za 10.000 zł na podstawie umowy kupna sprzedaży , który udało mu się sprzedać w październiku 2020 r. za 14.000 zł swojej siostrze, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przy zakupie opłacił podatek od czynności cywilnoprawnych, dokonał też rejestracji samochodu, jego ubezpieczenia oraz drobnych napraw. Te dodatkowe wydatki wyniosły 1.500 zł. Sprzedaż nastąpiła w systemie VAT marża. Jak transakcję tę będzie musiał wykazać przed fiskusem?

W nowym JPK_VAT z deklaracją należy nie tylko pokazać podstawę opodatkowania i wyliczony podatek od sprzedaży VAT marża, ale także łączną wartość sprzedaży oraz dowód zakupu.

Procedura VAT marża przy towarach używanych

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT mówi, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Towarami używanymi są ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112) (art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Kwotą sprzedaży jest tutaj całkowita kwota, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem obniżek, opustów itp.
Kwotą nabycia są natomiast wszystkie wskazane wyżej składniki wynagrodzenia, które (wcześniejszy) dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (obecnego sprzedawcy).

Zgodnie z powyższym na potrzeby zastosowania marży od dokonanej sprzedaży samochodu Pan Piotr przyjmuje zatem:
Kwota sprzedaży: 14.000 zł
Kwota nabycia: 10.000 zł

Ile zatem zarobił? Na potrzeby VAT marży jego wynagrodzenie brutto wyniosło4.000 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23%. Z tej kwoty należy wyliczyć wartość netto oraz podatek VAT metodą „w stu”, czyli w następujący sposób:
Wartość netto: 4.000 zł / 123% = 3 252,03 zł
VAT: 4.000 zł – 3 .252,03 zł = 747,97 zł.

Oczywiście faktyczny zysk spada tutaj jeszcze o dodatkowe wydatki związane z samochodem a poniesione po jego zakupie (czyli rejestracja, ubezpieczenie, naprawa). Na potrzeby ustalenia VAT od marży jednakże ich się nie ujmuje.

Nowy JPK_VAT
Jakie do tej pory wartości z tytułu takiej transakcji były deklarowane w deklaracji VAT oraz pliku JPK?
Wartość netto: 3.252,03 zł
VAT: 747,97 zł
Brutto: 4.000,00 zł – w części dotyczącej stawki 23%

To już jednak przeszłość. Teraz fiskus chce znacznie więcej. Elementy nowego pliku JPK z deklaracją określono w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). Rozporządzenie to zaczęło obowiązywać z początkiem października 2020 r. Jak zgodnie z nim należy zachować się w naszym przypadku?
W dalszym ciągu w części ewidencyjnej powyższe wartości dotyczące wyliczonej marży brutto, netto i VAT nadal są ujmowane (podobnie jak numer dokumentu, jego daty, czy informacje o stronach transakcji). Dodatkowo jednak fakturę dokumentującą taką sprzedaż trzeba oznaczyć symbolem „MR_UZ” (czyli Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy). Nadto jeżeli jest to faktura wystawiona do paragonu (co tutaj powinno mieć miejsce z uwagi na to, że nabywcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej), fakturę należy też oznaczyć symbolem „FP” (czyli Faktura do paragonu). Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy. Dlatego też fakturę należy oznaczyć również GTU_07 (Pojazdy oraz części samochodowe).

Ważne
W przypadku dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, w części deklaracyjnej nie należy uwzględniać wartości ujemnej podstawy opodatkowania (czyli ujemnej marży, co może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku używanych samochodów osobowych sprzedawanych po dłuższym okresie ich użytkowania). Jak czytamy w resortowych wyjaśnieniach:

„(…) Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:

  • w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna – zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednych stawek VAT – wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,
  • w części ewidencji dotyczącej zakupu – wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
  • w części deklaracji – wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł. Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64. (…)”

To niestety nadal nie koniec. Siostra jest bowiem dla sprzedawcy podmiotem powiązanym. Fakturę należy zatem oznaczyć również symbolem „TP” (Transakcje między podmiotami powiązanymi). Nadto należy fiskusowi podać również ogólną wartość transakcji (czyli tutaj kwotę 14.000 zł) w polu „SprzedazVAT_Marza” dotyczącym dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.
I w ten oto sposób udało nam się wykazać w ewidencji sprzedaż VAT marżę dotyczącą towarów używanych w prawidłowy sposób. Niestety – na potrzeby JPK nadal nasza praca dotycząca tej transakcji nie jest skończona….
Fiskus bowiem chce mieć także dane o dokumencie zakupu, na podstawie którego marża została ustalona.

Po stronie zakupu Pan Piotr musi w związku z tym zaewidencjonować dokument zakupu tego samochodu będący podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu “ZakupVAT_Marza” dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.
Dokument zakupu należy pokazać w JPK_VAT za okres, w którym ma miejsce sprzedaż VAT marża. Pomimo zatem zakupu zbywanego samochodu w 2019 r., Pan Piotr będzie musiał dodatkowo wykazać dane z umowy kupna w JPK za miesiąc październik 2020 r.
Ponadto w polu P_64 należy podać “1” w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT z uwagi na to, że miała miejsce sprzedaż opodatkowana na zasadzie marży.

Artykuł pochodzi ze strony https://www.podatki.egospodarka.pl/166895,Sprzedaz-VAT-marza-w-nowym-JPK-VAT-z-deklaracja,1,68,1.html

Zdjęcie, zgodnie z informacją na powyższej stronie  sosiukin – Fotolia.com

fb icon