Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy ustawy o CIT znajdą zastosowanie do:

– spółek komandytowych
– spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie zgłosi informacji odnośnie podmiotów, którym przysługuje prawo do udziału w zysku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiany mają nastąpić od 1 stycznia 2021 r. i obejmować m.in.:

– wprowadzenie zwolnienia w wysokości 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza (nie więcej niż 60 000 zł i z każdej spółki, w której jest komandytariuszem) – uwaga mowa jest o “przychodzie”.
Uwaga! Zwolnienie nie znajdzie zastosowania jeśli:
– komandytariusz posiadać będzie pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej (czyli w zasadzie zwolnienie jest iluzoryczne, gdyż większość takich podmiotów takie powiązanie wykazuje – w szczególności spółki rodzinne) lub
– komandytariusz będzie członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub będzie członkiem zarządu spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem;

– komandytariusz będzie podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem w spółce komandytowej;

– rozliczenie straty będzie przysługiwać nadal proporcjonalnie do udziału wspólnika w spółce

– przewidziano wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru

– Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Co to w praktyce oznacza?
Opodatkowanie na poziomie spółki na bieżąco stawką 9% lub 19% a następnie rozliczenie podatku dochodowego u każdego wspólnika.

Inne zmiany, na które warto zwrócić uwagę to:

zwiększenie limitu przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym z 1,2 mln euro do 2 mln euro dla zastosowania stawki 9% CIT

Wydłużenie okresu zwolnienia z przychodów z budynków podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24b ustalone za okres od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

Szczegóły będą przedstawiane na dalszym etapie prac.

Cały tekst ustawy możecie Państwo znaleźć tutaj: Projekt ustawy

Artykuł pochodzi ze strony www.pomorski.pl

fb icon