16 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 rozpoczęcie naboru uzupełniającego wniosków o udzielenie pożyczki płynnościowej POIR

  1. Pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe w celu ograniczenia skutków COVID-19
  2. Przeznaczone dla MŚP z województwa Mazowieckiego
  3. Finansowanie do 100% wydatków przedsiębiorcy (w tym VAT)
  4. Oprocentowanie pożyczki 0 %opłaty i prowizje – 0 PLN
  5. Finansowanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej

Pożyczka Płynnościowa – województwo mazowieckie
Na podstawie zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy operacyjnej dotyczącej wdrożenia instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa z instrumentu finansowego udzielane są pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19.

Pożyczki przeznaczone są dla podmiotu o statusie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu Załącznika
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) posiadające na terenie województwa mazowieckiego:
– siedzibę, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo
– stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Środki nie są przeznaczone dla podmiotów, które już utraciły płynność finansową, albo ich sytuacja pogorszyła się
w stopniu, który spowodował utratę zdolności kredytowej na dzień składania wniosku. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. i później wydatki bieżące, obrotowe lub, częściowo, wydatki inwestycyjne, w tym np.:
1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
2. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy,
3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy,
6. bieżące raty (czyli raty z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki udzielonej
w ramach niniejszego instrumentu): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz przedsiębiorcy. O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% wypłaconych środków pożyczki.

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
1) dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
2) 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
3) jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy
o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj.
z podatkiem VAT.

Budżet Programu – nabór prowadzony jest jako uzupełniający, z uwagi na część środków niewykorzystanych
z oryginalnego budżetu w wysokości 160 mln PLN.

Oprocentowanie pożyczki – 0%, opłaty i prowizje – 0 PLN.

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty.

Wymogi dotyczące zabezpieczeń:
1) Dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,
2) Dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł (lub kolejnej do 100 tys.) zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją Banku.

Pomoc publiczna – udzielenie finansowania ze środków instrumentu finansowego wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej z tytułu dotacji do oprocentowania oraz z tytułu kredytu preferencyjnego. Pomoc publiczna z tytułu dotacji do oprocentowania jest udzielana w ramach limitu 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo (zgodnie z sekcją 3.1. tymczasowych ram pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19). Pomoc publiczna z tytułu kredytu preferencyjnego jest udzielana zgodnie z sekcją 3.3. tymczasowych ram pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19 (łączna wartość kredytów udzielonych w ramach sekcji 3.2 (gwarancje) i 3.3 nie może przekraczać kosztów wynagrodzeń lub obrotów zdefiniowanych powyżej.

Formularz wniosku będzie można złożyć w okresie od 16 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail w sposób szczegółowo opisany w załączonym poniżej Regulaminie naboru.

Ocena wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń i na zasadach określonych w załączonym poniżej Regulaminie naboru.

Źródło: pekao.pl

fb icon