Praca zdalna ma zostać wpisana do Kodeksu pracy. Założenia projektu ustawy w tej sprawie opublikowano na rządowych stronach. Rada Ministrów ma przyjąć projekt w trzecim kwartale tego roku.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zwrócono uwagę, że w związku z epidemią COVID-19 rozpowszechniło się wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Jak wskazano, jest ona obecnie stosowana na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

“Regulacja ta obowiązuje jednak tymczasowo, w związku z wystąpieniem stanu epidemii i może być stosowana tylko przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu” – czytamy.

“W projekcie zaproponowano, aby nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej zastąpiły obecne przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy. Niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostały przejęte do nowych kodeksowych przepisów o pracy zdalnej” – wyjaśniono.

Jak dodano, “w efekcie oczekuje się uelastycznienia możliwości wykonywania pracy poza zakładem pracy oraz rozpowszechnienia wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, także po odwołaniu obowiązującego stanu epidemii”.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

W projekcie przewiduje się wprowadzenie definicji pracy zdalnej. Zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przyjęto, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku praca zdalna mogłaby być wykonywana z inicjatywy pracodawcy albo pracownika.

Zaproponowano zmianę polegającą na umożliwieniu polecenia przez pracodawcę w szczególnych przypadkach wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie. Chodzi np. o okres obowiązywania stanu nadzwyczajnego, czy stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w dotychczasowym miejscu pracy nie jest czasowo możliwe.

Projektowane zmiany mają uregulować obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) lub w regulaminie ustalonym przez pracodawcę.

Nowe przepisy mają uregulować obowiązek pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną. Chodzi m.in. o dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną oraz “przyznania stronom uprawnienia do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi i materiałów w pracy zdalnej”.

Źródło: tvn24.pl

fb icon