W dniu wczorajszym, tj. 26 kwietnia odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

O godzinie 15.00 wszystkich przybyłych powitał p.o. Prezes IGRP Lech Księżakowski, otworzył posiedzenie i poprosił o zabranie głosu Pana Wiesława Kołodziejskiego Prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który przedstawił zebranym członkom nowe produkty oferowane przez MFPK.
W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 rok, zatwierdzono dokumenty przygotowane przez Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną IGRP, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego.
Przyjęte zostały również zaproponowane zmiany do Statutu IGRP.

W trakcie spotkania, przedstawicielom nowych firm wręczone zostały certyfikaty członkostwa przez Członków Zarządu Panów Lecha Księżakowskiego i Pawła Kłobukowskiego oraz dyplom i wyróżnienie dla Szpitala Św. Trójcy w Płocku za udział w Konkursie o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż, które wręczył pomysłodawca konkursu Piotr Krakowski Przewodniczący Rady Izby.

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnej części spotkania przedstawiono kandydatury do objęcia funkcji prezesa. Każdy z kandydatów zaprezentował swoją strategię działania i wizję Izby. Członkowie Izby wysłuchali trzech prelekcji:
– Dariusza Alabrudzińskiego

/Księgowość Mazovia Premium Sp. z o.o.

 

 

– Joanny Olejnik

/Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.

 

 

 

– Renaty Dąbrowskiej – Pasterkiewicz
/RDP Renata Dąbrowska – Pasterkiewicz/

 

 

 

 

Decyzją XXI Walnego Zgromadzenia Prezesem Izby Gospodarczej Regionu Płockiego została Pani Renata Dąbrowska – Pasterkiewicz. Nowo wybrana Prezes podziękowała za wszystkie oddane na jej osobę głosy, złożyła podziękowania również Panu Krzysztofowi Izmajłowiczowi za wieloletnią pracę na rzecz Izby.
W następnej kolejności uzupełniono skład organów statutowych – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wiceprezes Lech Księżakowski podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.

 

 

 

fb icon