W imieniu naszego Partnera – Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A. zapraszamy na cykl szkoleń:

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2021-2027
10.03.2022 – Oferta funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz KPO

17.03.2022 – Pomoc publiczna i de minimis w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

 

 

TERMIN I MIEJSCE:

10.03.2022 oraz 17.03.2022, godz. 9:00 – 16:00
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., budynek CUK, ul. Łukasiewicza 39, Płock

ADRESACI SZKOLENIA:

– Przedsiębiorcy
– Specjaliści
– Menadżerowie
– Jednostki Samorządu Terytorialnego
– Osoby fizyczne

PROGRAM

Oferta funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz KPO

– Omówienie polityk wspólnotowych wobec przyszłej perspektywy finansowej
– Omówienie pakietu rozporządzeń odnoszących się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027
– Analiza porównawcza z okresem 2014-2020
– Nowa struktura programów i zakres interwencji na lata 2021-2027
– Oferta programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
– Nowe założenia w zakresie kierunków interwencji i instrumentów wdrażania, tj. porozumienie
terytorialne, OSI obligatoryjne i fakultatywne.
– Omówienie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich
w perspektywie finansowej 2021-2027
– Krajowy Plan Odbudowy – zakres interwencji i zasady implementacji
– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Pomoc publiczna i de minimis w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

– Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady
– Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE:  pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel
– Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2021-2027
– Tymczasowe środki pomocy w związku z COVID-19
– Określanie wielkości przedsiębiorcy – omówienie różnych przypadków
– Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej
– Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym omówienie tzw. analitycal grids)
– Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej
– Konsekwencje udzielania pomocy publicznej w cyklu życia projektu
– GBER, ABER i FIBER – nowelizacja wyłączeń blokowych
– Warunki udzielania pomocy de minimis
– Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej: Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej
– Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej.
– Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I-III
– Programowanie wsparcia w programach operacyjnych finansowanych ze źródeł UE a kwestie pomocy publicznej
– Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Altmark
– Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej (np. UOKIK, MFiPR)

PROWADZĄCY:

dr Artur Bartoszewicz – adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE; Analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE.

CENA ZA JEDNO SZKOLENIE – 359 zł brutto / osoba
CENA ZA DWA SZKOLENIA699 zł brutto / osoba

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIA:
https://app.evenea.pl/event/szkoleniefunduszeue/
https://app.evenea.pl/event/szkoleniepomocpubliczna/

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT SZKOLEŃ UDZIELA:

Agnieszka Litwinowicz
tel: 24 364 45 30
@: szkolenia@pppt.pl

fb icon