Izba Gospodarcza Regionu Płockiego posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych wraz z jej późniejszymi nowelizacjami, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców wraz z jej późniejszymi nowelizacjami oraz postanowień Statutu.

Została założona 24 kwietnia 2003 r., aby wspierać swych członków w dążeniu do ciągłego rozwoju. Izba zrzesza przedsiębiorców, pracodawców oraz ich związki. Działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego oraz Gminy Miasto Płock.

Współpracujemy z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i największymi firmami. Wspólnie wspieramy przedsiębiorczość, aby sprawiać jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w regionie Płockim.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego:

 • reprezentuje, opiniuje i chroni interesy swoich członków i podmiotów gospodarczych;
 • propaguje oraz wspiera przedsiębiorczość na obszarze działania Izby;
 • organizuje pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, prawnych poprzez powołanie zespołu ekspertów;
 • wspiera rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki;
 • udziela pomoc informacyjną, doradczą, prawną zrzeszonym przedsiębiorcom, pracodawcom oraz ich związkom;
 • pozyskuje partnerów rajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz do współpracy handlowej i finansowej;
 • współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą oraz towarzystwami i klubami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą;
 • organizuje szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw;
 • organizuje spotkania i wyjazdy w celu konsolidacji i integracji członków Izby.

  Klauzula informacyjna RODO

 

fb icon