Miło nam poinformować, że Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku otrzymała zgodę na prowadzenie nowego kierunku studiów: PRAWO w BIZNESIE!

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą 459/2023 z dn. 29 czerwca 2023 r. wydało opinię pozytywną umożliwiającą uruchomienie studiów. W ocenie PKA studia na kierunku prawo w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Prawo w biznesie to innowacyjny i unikatowy na lokalnym rynku edukacyjnym kierunek. Pozwala zdobyć gruntowną i przede wszystkim praktyczną wiedzę, niezbędną do prowadzenia spraw na styku prawa i biznesu w różnych obszarach, zarówno w dużych firmach, jak i przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Program studiów został opracowany przy aktywnym udziale partnerów zewnętrznych.

O nowym kierunku…

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania kompetencji dotyczących znajomości przepisów prawnych, ich interpretacji, procedur i dokumentów oraz innych elementów składających się na jej obsługę prawną. Do tego z kolei potrzeba specjalistów, także spoza kręgu radców prawnych i adwokatów, którzy przygotowani są do prowadzenia prostszych spraw na styku prawa i biznesu w różnych obszarach. Pierwszym jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie podstawowych czynności prawnych, to jest przygotowywania opinii prawnych, pism procesowych i urzędowych, czynności rejestrowych, rozliczeń podatkowych i deklaracji z nimi związanych, deklaracji ubezpieczeniowych, przygotowywania projektów umów i innych zadań. Absolwent Prawa w biznesie, jako kierunku studiów o profilu praktycznym, będzie miał takie kompetencje, zwłaszcza podejmując zatrudnienie w firmach, w szczególności w ich działach prawnych, prawno-administracyjnych, organizacyjnych czy też do spraw kadrowych i księgowych. Będzie on też mógł wspierać profesjonalistów prawnej obsługi biznesu, w tym radców prawnych, adwokatów, komorników, syndyków, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i innych podejmując zatrudnienie w kancelariach na stanowiskach adekwatnych do ukończonego kierunku studiów, a więc jedynie pomocniczych, a nie samodzielnych, ale istotnie wspierających i uzupełniających ten sektor obsługi prawnej. Będzie mógł także uzyskać zatrudnienie jako osoba mająca wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące zagadnień prawnych istotnych dla biznesu w urzędach miast i gmin, zwłaszcza w komórkach ewidencji działalności gospodarczej, zamówień publicznych, jak też w powiatowych urzędach pracy, oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, parkach przemysłowo-technologicznych, podmiotach zarządzających strefami i podstrefami ekonomicznymi, urzędach skarbowych, inspektoratach i oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy, inspektoratach i delegaturach Inspekcji Handlowej, w biurach powiatowych rzeczników konsumentów i wielu innych. W instytucjach tych potrzebna jest bowiem wiedza o prawie co do tych jego obszarów, które ważne są dla podmiotów biznesowych i ich prawnej oraz administracyjnej obsługi. Nadto, absolwent Prawa w biznesie będzie doskonale przygotowany do świadomego pod względem prawnym podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej tak jednoosobowej, jak i w formie spółki.

Rekrutacja – https://www.wlodkowic.pl/uczelnia/aktualnosci/621-nowy-kierunek-prawo-w-biznesie

 

fb icon