11 kwietnia 2024 r. po raz pierwszy spotkali się członkowie Płockiej Lokalnej Grupy Interesariuszy, która będzie pracować nad projektem INVOLVIM – „Nieformalne i wolontariackie usługi dla imigrantów zarobkowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest jednym z 9 Interesariuszy projektu.

Seinäjoki, Finlandia | 18 – 19 czerwca 2024 r.

W projekcie INVOLVIM odbyło się dynamiczne spotkanie inauguracyjne, integrujące wszystkich partnerów, jak również ustanowienie Komitetu Sterującego w Seinäjoki w Finlandii w dniach 18-19 czerwca 2024 roku. Wydarzenie to zjednoczyło partnerów i interesariuszy w celu opracowania strategii zwiększania integracji pracowników z zagranicy za pośrednictwem dobrowolnych i nieformalnych usług. Projekt ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej w różnych regionach Europy w celu ulepszenia instrumentów polityki związanych z integracją obcokrajowców pracujących w regionie/ mieście partnera lub zmagających się z integracją i poczuciem odosobnienia.

Najważniejsze wydarzenia

Spotkanie rozpoczęło się od podzielenia się przez partnerów swoimi rolami i wkładem, nadając projektowi ton współpracy. SIMHE, inicjatywa wspierająca imigrantów w szkolnictwie wyższym, została zaprezentowana przez Uniwersytet Vaasa. Uczestnicy odwiedzili MONI-info, biuro usług imigracyjnych w Seinäjoki, aby obserwować skuteczne lokalne praktyki imigracyjne. Stowarzyszenie przedsiębiorców i osób fizycznych Wiise zaprezentowało swoje usługi integracji zawodowej dla imigrantów, oferując model, który można powielać w innych regionach Europy. Wizyta w ogrodzie Jokilaakson matkailupuutarha w Lapua podkreśliła wysiłki społeczności w zakresie integracji kulturowej i społecznej. Warsztaty tematyczne zatytułowane “Kto jest odpowiedzialny za integrację?” wywołały wartościowe dyskusje na temat wspólnej odpowiedzialności za integrację obcokrajowców. Dzień zakończył się kolacją networkingową w Nature House Käpälikkö, zapewniając swobodne środowisko do nawiązywania kontaktów i wymiany pomysłów.

Planowanie działań i lokalne wyzwania

Przedstawiono szczegółowy przegląd głównych działań projektu, a następnie omówiono lokalne potrzeby i wyzwania stojące przed każdym regionem partnerskim. Podejście oparte na współpracy miało na celu opracowanie ukierunkowanych strategii skutecznej integracji obcokrajowców. Celem jest wzmocnienie instrumentów polityki poprzez włączenie różnorodnych doświadczeń i wiedzy zdobytej w różnych regionach europejskich w trakcie trwania projektu. W tym zakresie Gmina – Miasto Płock przystąpi do prac nad zmianami w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

 

Specjalne podziękowania dla Terhi Lake i Sanna Inkeri za organizację wydarzenia. Doceniamy również wkład zaproszonych gości i interesariuszy partnera wiodącego: Sanna Valkosalo i Kukka-Maaria Huhta-Koivisto z Uniwersytetu w Vaasa, Terhi Hunnakko z MONI-info w Seinäjoki, Jiuliano Prisada, Paul Fairchild i Mark Wiltshear z Etelä-Pohjanmaan WIISE oraz oddanych wolontariuszy z Iisi w Lapua.

Z ramienia Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w spotkaniu integracyjnym w Seinäjoki wzięła udział p.o. dyrektor Magdalena Matyszewska która wraz z przedstawicielkami Zespołu Projektowego z UMP i panią Anną Habaj z Fundacji Przystanek Rodzina reprezentowała w Finlandii lokalną grupę Interesariuszy projektu.

Wytyczanie drogi

Spotkanie inaugurujące projekt Interreg INVOLVIM w Seinäjoki położyło mocne fundamenty pod wspólne wysiłki na rzecz poprawy integracji imigrantów zarobkowych. Wymiana najlepszych praktyk i sesje planowania strategicznego podkreśliły zaangażowanie wszystkich partnerów w to kluczowe przedsięwzięcie. Opracowane spostrzeżenia i strategie będą miały zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia instrumentów polityki i osiągnięcia celów projektu w różnych regionach Europy.

Projekt INVOLVIM ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców i rodzin żyjących wśród społeczności lokalnych. Rolą projektu jest wsparcie integracji lokalnych imigrantów wraz z dostosowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Płocka 2030 do nowej rzeczywistości. Projekt INVOLVIM koncentruje się na rozwoju nieformalnych i wolontariackich usług dla imigrantów pracujących w regionach partnerskich. Ogólnym celem projektu poprzez wymianę doświadczeń jest wywarcie wpływu na instrumenty polityki w regionach partnerskich lub na poziomie lokalnym w celu opracowania lepszych usług dla imigrantów. W wyniku ulepszeń polityki regiony mogą oferować lepszą pomoc w integracji imigrantów, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

fb icon