Zapraszamy na szkolenie w formule online dotyczące prowadzonego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21.

Celem szkolenia jest zapoznanie Beneficjentów z warunkami naboru w ramach Działania 3.3- Innowacje w MŚP, typ projektu: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr 03.03.00-IP.01-14-117/21;

 

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:
> Ogólne informacje o naborze.
> Pomoc publiczna w projekcie.
> Kwalifikowalność wydatków.
> Wskaźniki realizacji celów projektu.
> Intensywność wsparcia.
> Kryteria dostępu.
> Kryteria merytoryczne szczegółowe.
> Partnerstwo w projekcie.
Zapisy i wszystkie szczegóły znajdą Państwo kilkając w link
Przypominamy, że mamy w Izbie specjalistów, którzy oferują pomoc przy pisaniu i składaniu takich wniosków.

W przypadku zainteresowania taką usługą, zapraszamy do kontaktu – biuro@igrp.com.pl / 508591408

fb icon