Sejm przyjął przepisy nakazujące przyjmować płatności w gotówce do określonej kwoty, obecnie 5370,64 zł.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach płatniczych, której celem jest wprowadzenie dla klientów możliwości wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i jednocześnie nałożenie na sprzedawców obowiązku akceptowania płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Za nowelą głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciwny, 7 wstrzymało się od głosu.

W trakcie prac nad ustawą w komisjach sejmowych przyjęto poprawkę zakładającą, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Obecnie jest to 5370,64 zł.

Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych.

Jak podkreślono, analiza obowiązujących przepisów prawa wykazała, że ustawodawca nie zdecydował się dotychczas na wprowadzenie obowiązku akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP.

Nakaz akceptacji gotówki

Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

Jednocześnie projektowana regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce.

W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki.

Źródło: www.money.pl

fb icon